ประวัติ อาคาร สิ่งก่อสร้าง ชุมชนตลาดจีนในอดีต แห่งลุ่มน้ำวัง อ.เมือง จ.ลำปาง

อาคาร ฟองหลี

อาคารฟองหลี เป็นอาคารสองชั้น ประดับลวดลายแบบขนมปังขิงฝีมือ
ปรานีต เช่นลายเท้าแขนตรงมุมหัวเสาและลายช่องลมโค้งประต

Contact Me E-mail :: anakarik@hotmail.com
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ รูปและข้อความทั้งหมดขอมอบให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน WATKOH.COM

***************************