ประวัติ อาคาร สิ่งก่อสร้าง ชุมชนตลาดจีนในอดีต แห่งลุ่มน้ำวัง อ.เมือง จ.ลำปาง

อาคาร หม่อง งวยสิ่น
อาคาร หม่อง งวย สิ่น
งดงามด้วยการตกแต่งหน้ามุขเล็กๆด้านหน้ารับกับซุ้มโค้งประตูรัศมีแผ่เป็นรูปดวงตะวัน และจังหวะการเว้นเสา อีกทั้งยอดน้ำซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเม็ดเล็กๆบนยอดจั่วดูงดงามเป็นพิเศษ เรือนแบบนี้มีน้อยหลังมาก ในเมืองไทย

Contact Me E-mail :: anakarik@hotmail.com
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ รูปและข้อความทั้งหมดขอมอบให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน WATKOH.COM

***************************